KUIDAS TAOTLEDA KULTUURIVÄÄRTUSTE VÄLJAVEOLUBA?

Kultuuriväärtuste väljaveoloa taotlemisel esitatakse Muinsuskaitseametile järgmised dokumendid:

  • avaldus
  • väljaveetavate või eksporditavate kultuuriväärtuste nimekiri
  • Muinsuskaitseameti nõudmisel kultuuriväärtuse fotod ning dokumendid, mis tõendavad isiku õigust kultuuriväärtust vallata ja Eestist välja viia või eksportida
Väljaveoloa taotluse läbivaatamise ja väljaveoloa andmise või sellest keeldumise eest tasutakse riigilõiv 20 EUR riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.  Juhul kui Muinsuskaitseamet tuvastab ekspertiisi käigus, et objekt, millele luba taotletakse, ei ole kultuuriväärtuslik, väljastatakse väljaveo loa asemel vastavasisuline teatis, mille eest riigilõivu tasuma ei pea.

Saaja : Rahandusministeerium

SEB pank

Riigieelarvesse kantavad mittemaksulised tulud: a/a 10220034796011

Viitenumber:

2900082359 (riigilõivud)


VÕTA ÜHENDUST


E-post: eksport@muinas.ee

Telefon 640 3018 või 640 3017

 


 

 

 

 

TAOTLUSVORMID

Väljaveo avaldus

Väljaveoloa taotluse lisa.doc

 

Väljaveoloa taotluse täitmise juhend.doc

ÕIGUSAKTID

Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus >>


NB! Kultuuriväärtuste väljaveo seadust ei kohaldata kultuuriväärtuse taasväljaveole ja transiidile.