RIIKLIKU PROGRAMMI "PÜHAKODADE SÄILITAMINE JA ARENG" JUHTNÕUKOGU TÖÖKORD1. Käesolev töökord reguleerib Vabariigi Valitsuse 18.03.2003. a istungi protokollilise otsusega nr. 12 heakskiidetud riikliku programmi “Pühakodade säilitamine ja areng” (edaspidi “riiklik programm”) rakendamist ja riikliku programmi eesmärkide täitmiseks eraldatud vahendite kasutamist.

2. Riikliku programmi tööd juhib juhtnõukogu, mille koosseisu kinnitab kultuuriminister.

3. Juhtnõukogu esimees on Muinsuskaitseameti peadirektor.

4. Juhtnõukogu juhindub oma tegevuses riiklikust programmist ja käesolevast töökorrast.

5. Juhtnõukogu ülesanneteks on:

5.1. riikliku programmi elluviimise ja arendamise tagamine;

5.2. ettepanekute esitamine kultuuriministrile;

5.3. eelarvete läbivaatamine ja esitamine kinnitamiseks;

5.4. vahendite kasutamise arvestamine ja kontroll;

5.5. investeeringutaotluste hindamine.

6. Juhtnõukogu käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui neli korda aastas.

7. Juhtnõukogu kutsub kokku juhtnõukogu esimees.

8. Juhtnõukogu töövorm on koosolekud.

9. Koosoleku toimumisest teatatakse kõigile juhtnõukogu liikmetele kirjalikult vähemalt seitse päeva ette. Koosoleku toimumise teatele lisatakse otsustamiseks vajalikud dokumendid ja otsuste eelnõu.

10. Koosolekut juhatab juhtnõukogu esimees või tema puudumisel esimehe poolt määratud

juhtnõukogu liige.

11. Juhtnõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool selle liikmetest.

12. Juhtnõukogu otsused võetakse vastu hääletamise teel. Igal juhtnõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks juhtnõukogu esimehe või tema puudumisel teda asendava juhtnõukogu liikme hääl.

13. Vajadusel võib juhtnõukogu kaasata oma töösse hääleõiguseta spetsialiste ja eksperte.

14. Juhtnõukogu koosolekuid protokollitakse ja salvestatakse.

15. Koosoleku protokolli kantakse järgmised andmed:

15.1. toimumise aeg ja koht;

15.2. osalenud isikute nimed;

15.3. koosoleku juhataja ja protokollija nimed;

15.4. vastuvõetud otsused, hääletustulemused ning eriarvamused.

16. Koosoleku protokoll saadetakse 10 tööpäeva jooksul, koosoleku toimumisest arvestades, kõigile juhtnõukogu liikmetele. Protokollile kirjutab alla juhtnõukogu esimees või teda asendanud juhtnõukogu liige ja protokollija.

17. Juhtnõukogu koosolekute protokolle, koosolekute helikandjaid ning esitatud taotlusi säilitatakse Muinsuskaitseametis vähemalt seitse aastat pärast riikliku programmi tegevuse lõppemist.

18. Väljaspool Tallinna elavate juhtnõukogu liikmetele hüvitatakse kuludokumentide alusel sõidukulud juhtnõukogu koosolekutele sõitmiseks.

19. Riikliku programmi igapäevast tööd korraldavad riikliku programmi koordinaator ja assistent.

19.1. Riikliku programmi koordinaatori ülesanded on:

19.1.1. eelarvete eelnõude koostamine;

19.1.2. juhtnõukogu poolt kinnitatud eelarveliste tööde tellimise ja täitmise

korraldamine;

19.1.3. teabevahetuse korraldamine;

19.1.4. juhtnõukogu koosolekute ettevalmistamine;

19.1.5. riikliku programmiga seotud teiste ülesannete täitmine.

19.2. Riikliku programmi assistendi ülesanded on:

19.2.1. juhtnõukogu koosolekute protokollimine;

19.2.2. rahataotluste kogumine ja registreerimine;

19.2.3. dokumentide ettevalmistamine;

19.2.4. dokumentatsiooni korrashoid;

19.2.5. riikliku programmi koordinaatori abistamine.