PROGRAMM "PÜHAKODADE SÄILITAMINE JA ARENG"

Hargla kiriku torni kukk. Foto: Kaire Tooming


Programmi eesmärk

Programmi eesmärk on pakkuda riigipoolset tuge kirikuhoonete ja neis leiduvate kultuuriväärtuste säilitamiseks. Toetusprogrammi aluseks on kultuuriministri 28.11.2013 käskkiri nr 371 „Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018“ .  


Programmi tutvustus

Kirikud Eesti kultuuri lahutamatuks osaks olnud alates 13. sajandist ning moodustavad olulise osa meie kultuuri- ja kunstiajaloolisest pärandist. Pühakojad on alati olnud avatud avalikkusele kui sakraalsuse kandjad aga lisaks sellele on need paikkondlikud keskused, mis tugevdavad kogukonna identiteeti ja tutvustavad kirikutes leiduvaid kultuuriväärtusi ja -traditsioone nii kohalikele kui ka külalistele.

 

Uuel programmiperioodil (2014-2018) jätkatakse pühakodade ja nende sisustuse restaureerimistööde toetamist. Samuti on oluline programmi teadus- ja arendustegevus, mille eesmärgiks on tagada valdkonnale vajalike uuringute läbiviimine, avaldamine ja populariseerimine. Uue valdkonnana pööratakse senisest suuremat tähelepanu pühakodade jätkusuutlikule kasutusele. Eesmärk on rohkem tutvustada ja väärtustada meie kultuuripärandit ühiskonnas ning  leida ka lahendusi kasutuseta või väga vähese kasutusega, kuid väärtuslikele pühakodadele. Oluline on, et kultuuriväärtuslikud hooned oleksid kasutuses ning avatud, sest see aitab luua sidet ka nende kogukonnaliikmetega, kes aktiivselt kirikus ei käi.


Täismahus programmi tutvustus:   programm Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018.pdfKuidas taotleda toetust?


Programm on suunatud kõigi konfessioonide kõikidele Eesti pühakodadele sõltumata sellest, kas nad on tunnistatud kultuurimälestisteks.


Programmi objektiks on sakraalhooned, kus toimuvad jumalateenistused (kirikud, palvelad/palvemajad, tsässonad, suuremad kirik-kabelid); toetust ei saa taotleda kirikukompleksi muudele hoonetele või rajatistele (pastoraadid, kirik- ja surnuaia kabelid, leeri- ja koolimajad, aiaväravad jne).


Pühakodade programmist toetuse saamiseks tuleb esitada Muinsuskaitseametile taotlus koos kohustuslike lisadega. Taotlust on võimalik esitada  e-teenusena  läbi Kultuurimälestiste riikliku registri - register.muinas.ee. 2018. aasta eelarvesse taotluste esitamise tähtaeg on 30.09.2017.


Pühakodade programmi 2017. aasta eelarve toetustega saab tutvuda siin.

Kokkuvõte 2016. aastaks esitatud taotlustest.

Ülevaade 2017. aasta taotlustest.pdf


NB! Vastavalt programmi juhtnõukogu 25.05.2016 koosoleku otsusele, on taotluste esitamisel oma- ja/või kaasfinantseering KOHUSTUSLIK (kindlat miinimum piirmäära ei ole kehtestatud).


Toetust võivad taotleda:

I valdkond - kultuuriväärtuslike pühakodade ja nende sisustuse säilimine

-   Eestis registreeritud kogudused jt pühakodade omanikud ja/või valdajad ning nende volitatud esindajad


II valdkond - pühakodade jätkusuutlik kasutamine

- Eestis registreeritud kogudused jt pühakodade omanikud ja/või valdajad ning nende volitatud esindajad

- Kohalikud omavalitsused ja nende allasutused

- Äri ja mittetulundusühingud

- Avalik-õiguslikud juriidilised isikud

- Sihtasutused

- Füüsilisest isikust ettevõtjad


Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

1. taotleja suhtes ei ole alustatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;

2. taotlejal on tegevuste elluviimiseks vajalikud vahendid;

3. taotlejale ei ole varem sama kulu hüvitamiseks riigieelarve, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest raha eraldatud;

4. tegevustele või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise korral peab taotleja esitama sellekohase teabe;

5.  taotleja ei või olla maksuvõlglane, välja arvatud juhul, kui maksuvõlg on ajatatud ning maksed tasutud ajakava kohaselt;

6.  taotleja ei tohi olla Muinsuskaitseameti suhtes aruandevõlglane.


Toetust saab küsida alljärgnevateks tegevusteks:

I valdkond – kultuuriväärtuslike pühakodade ja nende sisustuse säilimine

-   pühakodade kui hoonete konserveerimine, restaureerimine, avariiremont ja hooldus (oluline eeldus on, et oleks olemas nõutav kehtiv projektdokumentatsioon);

-   sisustuse konserveerimine ja restaureerimine (kõikide sisustuse eelarve taotluste juures jätab amet endale õiguse võtta  võrdlevaid hinnapakkumisi);

-   valve- ja tulekaitsesignalisatsioonisüsteemide paigaldamine;

-   piksekaitsete paigaldamine / parandamine;

-   projektdokumentatsioonide koostamine (ainult investeeringukava olemasolul).


II valdkond - pühakodade jätkusuutlik kasutus

-        halduskavade koostamine; õppepäevad; seminarid; koolitused; Eesti-sisesed ja rahvusvahelised koostööprojektid; kirikuturismi soodustamine; trükised ja digitaalväljaanded (nt „Teeliste kirikud“); fund-raising jm kampaaniate korraldamine jne.


NB! Eri valdkondade ja erinevate tegevuste/tööde taotlused tuleb esitada eraldi. Nt kui kogudus soovib toetust nii katuse restaureerimiseks, fassaadi restaureerimiseks, altarimaali konserveerimiseks, restaureerimisprojekti koostamiseks ja infostendi paigaldamiseks, siis tuleks esitada 5 taotlust. Samas ei ole siinkohas mõeldud seda, et katuse puitkandekonstruktsiooni restaureerimine ja katusepleki vahetus on eraldi tööd - see on kõik katuse restaureerimine ja tuleb esitada 1 taotlus.Pühakodade programmist toetuse saamiseks tuleb esitada Muinsuskaitseametile vastaval taotlusvormil  taotlus koos kohustuslike lisadega. Taotlust on võimalik esitada  e-teenusena  läbi Kultuurimälestiste riikliku registri -  register.muinas.ee, samuti saata elektrooniliselt aadressile info@muinas.ee (NB! nii taotlus kui kõik lisad peavad olema allkirjastatud ühes digikonteineris/ümbrikus ja saadetakse 1 dokument; e-kirja koopia võib saata ka aadressile sille.sombri @muinas.ee) või paberkandjal postiaadressile Pikk 2, 10123 Tallinn.


2018. aastaks ootame taotlusi kuni 30. septembrini 2017. 

NB! Võimalusel, palun, esitage taotlus varakult enne tähtaega (30.09.2017 kell 23:59), et vajadusel oleks Teil võimalik likvideerida taotluse puudusi.


Vajalikud dokumendid taotlemiseks:

  • Taotluse vorm (kõigile pühakodade programmi taotlustele kehtib üks ja sama taotlusvorm; registri kaudu taotlust esitades tuleb lihtsalt täita kõik kohustuslikud lahtrid).

  • Kohustuslikud lisadokumendid:

    • hinnapakkumised (vähemalt kaks kehtivat hinnapakkumist (va mõnede sisustuse elementide spetsiifiliste konserveerimistööde puhul)). Hinnapakkumised peaksid kehtima kuni 2018. aasta kevadeni, sest taotluse rahuldamise korral on oluline, et töid on võimalik teostada sama hinnapakkumise järgi, mis oli aluseks toetuse määramisel. Mälestiste puhul peavad hinnapakkumised olema tegevusloaga firmadelt (juhul kui vastavalt seadusele peab antud töid teostama tegevusloaga firma).

    • halduskava (kui taotlussumma on üle 10 000 euro, tuleb lisaks esitada ka pühakoja halduskava). Projekti „"Sustainable Management of Historic Rural Churches"“ raames on koostatud halduskava (tegevuskava) koostamise soovituslik juhend. NB! Juhul, kui on tegemist mitmeaastase projektiga ning kavatsetakse mitme aasta peale kokku küsida programmist toetust üle 10 000 euro, siis tuleb juba esimesel aastal esitada halduskava (olenemata selle konkreetse aasta taotlussummast); 

    • investeeringukava (kohustuslik ainult projektdokumentatsioonide koostamise taotluste puhul). Investeeringukava on dokument, millega taotleja kinnitab, et projekteeritavad tööd viiakse ellu 3 aasta jooksul pärast projektdokumentatsiooni valmimist. Samuti peaks taotleja kavas kirjeldama oma tegevusi projekteeritavate tööde elluviimise tagamiseks (kindlasti tuleb ära märkida, kas taotleja kavatseb ka tööde teostamiseks küsida vahendeid pühakodade programmist);

    • volitus (kui taotluse esitab omaniku/valdaja esindaja, siis on kohustuslik lisada omaniku/valdaja volitus).


Programmi valdkondade taotluste hindamise kriteeriumid asuvad siin. Toetuste määramisel hinnatakse taotluse vastavust programmi eesmärkidele ja valdkondadele, kavandatavate tööde edasilükkamatut iseloomu ja olulisust pühakoja säilimisel (avariilisus), pühakoja kultuuriväärtuslikkust, vajaliku projektdokumentatsiooni olemasolu, kaasfinantseerijate ja koostööpartnerite olemasolu, pühakoja avatust ja jätkusuutlikkust jne. Üks oluline kriteerium on alustatud tööde lõpetamine (st eelisjärjekorras lõpetatakse pühakodade programmi raames alustatud, kuid vahendite vähesuse tõttu pooleli jäänud tööd). Vastavalt programmi juhtnõukogu 25.05.2016 koosoleku otsusele, on taotluste esitamisel oma- ja/või kaasfinantseering KOHUSTUSLIK (kindlat miinimum piirmäära ei ole kehtestatud). Taotluste menetlemisel hinnatakse oma- ja kaasfinantseeringute suurust, seega on  suurem tõenäosus toetust saada nendel taotlustel, kus kogudus on olnud aktiivne ja on leidnud ka täiendavad vahendid tööde teostamisteks.


Reservist toetuse taotlemine

 

Reserv on mõeldud ennekõike ettenägematute tööde ja tegevuste toetamiseks (nt tormikahjustused, ootamatud varingud vms avarii-situatsioonid), mitte plaaniliselt kavandatavate tööde toetamiseks. Reservist toetuse taotlemiseks tuleb esitada Muinsuskaitseametile pühakodade programmi taotlusvormil nõuetekohane taotlus (kehtivad samad nõuded ja vorm, mis tavalistel taotlustel). Taotluse lisana tuleb esitada programmi juhtnõukogule suunatud kaaskiri, kus põhjendatakse reservist toetuse taotlemise vajadust. Taotluse võib saata aadressile sille.sombri @muinas.ee.


Reservi jaotuse otsustab programmi juhtnõukogu jooksvalt eelarveaasta jooksul. 2017. aasta reservis on 7 713 eurot. Juhtnõukogu järgmine koosolek toimub 10. mail.LISAINFO:
Täpsemat infot taotlemise tingimuste, taotluste menetlemise ja toetuste eraldamise kriteeriumite kohta leiab siit (kultuuriministri käskkiri)  ja siit (taotluse menetlemise kord).
Kuidas taotleda toetust pühakodade programmist (sh infot ka taotluste menetlusprotsessi kohta).
 

 

EAÕK Ilmjärve Jumalailmumise kirik. Katusemaastiku restaureerimist toetati pühakodade programmist aastatel 2006-2008.

VÕTA ÜHENDUST

Sille Sombri

Pühakodade programmi koordinaator

Telefon 640 3068

E-post: sille.sombri @muinas.ee


VORMID JA JUHENDID

ESITA TAOTLUS LÄBI REGISTRI

    Registri kaudu taotluse esitamise juhend.pdf

      KKK - registris toetuse taotlemise kohta


TAOTLUSE VORM.docx

TAOTLUSE VORM.rtf

Toetuse ARUANDE vorm

  

HALDUSKAVA koostamise juhend

      Abimaterjal - halduskava näidis


TAOTLEMISE LISAINFO.pdf

EELARVED

2017 eelarve.pdf

2016 eelarve.pdf

2015 eelarve.pdf

2014 eelarve.pdf

2013 eelarve.pdf

2012 eelarve.pdf

2011 eelarve.pdf

2010 eelarve.pdf

2009 eelarve.pdf

2008 eelarve.pdf

2007 eelarve.pdf

2006 eelarve.pdf

2005 eelarve.pdf

2004 eelarve.pdf

Eelarved ja taotlused alates 2004.pdf

ÕIGUSLOOME

Pühakodade säilitamine ja areng (2014-2018)


Riiklik programm "Pühakodade säilitamine ja areng" 2003-2013


Taotluste menetlemise KORD

JUHTNÕUKOGU KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID

Alates 24.11.2011 asuvad pühakodade programmi juhtnõukogu koosoleku protokollid Muinsuskaitseameti avalikus dokumendihalduses SIIN

VIITED


Eesti kirikute konserveerimise ja materjaliuuringute andmebaas

Andmebaasis on avaldatud ka TTÜ uurimistöö "Eesti pühakodade kivimüüride niiskuskahjustused ja sooldumine" uuringute andmed ning ka pühakodade programmi raames toimunud pühakodade siseviimistluse uuringute aruanded


Sustainable Management of Historic Rural Churches in the Baltic Sea Region (SMC) (Läänemere piirkonna ajalooliste maakirikute jätkusuutlik haldamine) - projekti tulemuste kokkuvõtted


FABBI (seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte puithoonetes). Projekti raames teostati ka kirikute puitosade biokahjustuste uuringud ning Ruhnu kirikute ja Vormsi kiriku juures juures teostati seen- ja mardikakahjustuste vastane töötlus ja tugevdati konstruktsioone 


TRÜKISED

Ilmunud sarjad ja raamatud.pdf


Kirikute hooldusraamat

(tasuta nii eesti kui ka vene keeles)
Kirikute hooldusraamat
Книга по уходу за церковью 


Kirikute inventeerimisleht_HOOLDUSTABEL.rtf


Pühakodade programmi I perioodi (2003-2013) kokkuvõte

Pühakodade säilitamine ja areng_Riiklik programm 2003 kuni 2013.pdfTeised trükised - vt Muinsuskaitseameti trükiste juures >>


TEHTUD TÖÖD


2007

2008

2009

2010 

2011

2004-2013 kokkuvõte