Lüheneb riigieelarvest mälestise hooldamiseks toetuse taotlemise tähtaeg.

19. okt,      
Kehtiva määruse kohaselt tuleb mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanikul, kes soovib saada toetust riigieelarvest, esitada sellekohane taotlus Muinsuskaitseametile eelarveaastale eelneva aasta 1. veebruariks. Nii pidid näiteks mälestise omanikud, kes soovivad toetust oma mälestise restaureerimiseks 2013. aasta riigieelarvest, esitama taotluse hiljemalt 1. veebruariks 2012.
Kuna otsused toetuste eraldamise või eraldamata jätmise kohta saab Muinsuskaitseamet langetada pärast Muinsuskaitseameti eelarve kinnitamist, s.t eelarveaasta alguses, orienteeruvalt jaanuari lõpus või veebruari alguses, jääb taotluse esitamise ja vastava otsuse tegemise vahele üldjuhul üks aasta. See tõi praktikas kaasa mitmeid probleeme. Aasta jooksul muutuvad märgatavalt restaureerimis- ja ehitustööde hinnad ning toetust vajavate ehitiste tehniline seisukord ja esitatud kalkulatsioonid ei ole enam ajakohased. Põhimõte, et toetusi ei maksta juba tehtud tööde eest, toob kaasa olukorra, et taotleja ei teosta aasta jooksul mälestise säilitamiseks vajalikke töid, sest loodab riigieelarvest eraldatavale toetusele. Taotlus võib ka rahuldamata jääda ning juhul kui hoone tehniline seisukord on selle aja jooksul muutunud halvemaks, toob see omanikule kaasa suuremad kulud vajalike tööde finantseerimiseks.

Oma 18. oktoobri 2012. a istungil kiitis Vabariigi Valitsus heaks Muinsuskaitseameti ettepanekul kultuuriministri esitatud määruse muudatuseelnõu, mille kohaselt on edaspidi taotluste esitamise viimane kuupäev 30. september. Seega jääb taotluste esitamisest toetuse eraldamiseni ligi neli kuud, mis on senise aasta asemel oluliselt mõistlikum ajavahemik.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. Seega on 2014. aasta eelarvest eraldatavate toetuste taotluste esitamise tähtaeg Muinsuskaitseametile hiljemalt 30. september 2013.


Määruse täielik nimetus on: „Riigieelarvest mälestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord“. Tegemist on Vabariigi Valitsuse 7. septembri 2004. a määrusega nr 294, mille hetkel kehtiva redaktsiooniga saate tutvuda siin.
<