Koolitus kultuuriväärtusega asja otsimise loa taotlejatele.

29. okt,      

Kooskõlas uuenenud, 2011. a. kehtima hakanud muinsuskaitseseadusega korraldab Tige Tikker OÜ 24.11.2012 kuni 9.12.2012 koolituse, mille käigus omandatakse oskus ära tunda kultuuriväärtusega asi ja mitte kahjustada leidu või leiukohta (Muinsuskaitseseadus, § 30^1 lõige4).

Koolituse käigus tutvutakse kultuuriväärtusega leiu liikidega, leiukohtade ja leidmisega seotud toimingutega ning eelmainitutega seonduvate seadustega. Samuti saadakse teadmisi lõhkekehade ja -ainetega ümberkäimisega seotud praktiliste ja seaduslike aspektidega, muinsuskaitsesüsteemi ja -seaduse, kultuurimälestiste riikliku registri ja Muinsuskaitseametiga ning muinsuskaitseseadusest tulenevate seaduslike ja praktiliste toimetustega. Lisaks teoreetilistele loengutele tutvub osaleja ka leiumaterjali ning leidmisega seotud aruandlusega.

Koolituse läbimiseks on loengutes ning praktikal osalemine kohustuslik. Koolitus lõpeb teadmistekontrolliga. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt otsinguvahendi kasutamise luba.

Koolituse maht on 36 akadeemilist tundi ning see toimub kolmel järjestikusel nädalavahetusel Tallinnas, TLÜ Ajaloo Instituudi ruumides aadressiga Rüütli 10. Koolituse hind on 140 eurot.

Koolitusel jagavad oma teadmisi ja oskusi muuhulgas TLÜ Ajaloo Instituudi, Muinsuskaitseameti ja Päästeameti demineerimiskeskuse õppejõud ja spetsialistid. Koolitajate hulka kuuluvad Ulla Kadakas, Liisi Mets, Armin Rudi, Urve Russow, Mauri Kiudsoo, Triin Äärismaa-Unt, Maili Roio, Arnold Unt, Ülle Tamla jt.

Täpsem info, küsimused ja registreerumine
www.tigetikker.ee ning info@tigetikker.ee

Registreerumine aadressile info@tigetikker.ee  kinnitatakse lõplikult peale kursusel osalemise tasu laekumist Tige Tikker OÜ arvele Swedpangas 221028459072 hiljemalt nädal enne koolituse algust. Juhul, kui grupi täituvus jääb alla mõistliku miinimumi jätab Tige Tikker OÜ endale õiguse koolitus edasi lükata. Selleks ajaks tasutud osalustasud tagastatakse ning  registreerunuid teavitatakse uuest koolitusajast esmajärjekorras.

<