Muinsuskaitseamet andis KOV töötajatele põhjalikuma ligipääsu kultuurimälestiste riikliku registri andmete vaatamiseks

02. apr,      
Muinsuskaitseamet on läbi x-tee portaali loonud kõikidele Eesti kohalikele omavalitsustele suurema ligipääsu kultuurimälestiste riiklikule registrile.  Kohaliku omavalitsuse töötaja, kellele on kultuurimälestiste registriandmed tööks vajalikud, saab end x-tee kaudu autentida ning tänu sellele avaneb temale mälestise kohta rohkem informatsiooni kui registri avalikul tasandil kasutajale. 


Kohalikel omavalitsustel on muinsuskaitseseadusest tulenevate kohustuste täitmiseks vaja põhjalikumat ligipääsu kultuurimälestiste riiklikule registrile. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt peab valla- või linnavalitsus:

  • pidama arvestust oma maa-alal asuvate kinnismälestiste üle;
  • arvestama territoriaalplaneerimise, maakasutuse ja muid projekte koostades ja kooskõlastades ning liikluskorraldust kehtestades kinnismälestistest ning muinsuskaitsealadest ja nende kaitsevöönditest tulenevaid muinsuskaitselisi nõudeid;
  • tegema Muinsuskaitseametile ettepanekuid kultuuriväärtusega asjade ajutise kaitse alla võtmiseks;
  • kontrollima, kas mälestistega seotud töid tegevatel isikutel on kehtestatud korras väljastatud uurimis- ja tegevusload;
  • kontrollima, kas mälestistega ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitistega seotud tööd ja asjaomased projektid on kooskõlastatud Muinsuskaitseametiga;
  • tegema Muinsuskaitseametile viivitamata teatavaks käesoleva seaduse rikkumise juhud, mälestisi kahjustavad muutused ja kultuuriväärtusega leiud;
  • peatama mälestisi või kultuuriväärtusega leide ohustavad tööd ja muu tegevuse;
  • täitma muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevaid muid ülesandeid;
  • järgima oma kohustusi täites muid käesolevast seadusest tulenevaid nõudeid.


Senistel halduslepingu partneritel Tallinnal, Tartul ja Haapsalul olid laiaulatuslikumad ligipääsud töö tegemiseks ja andmete sisestamiseks juba varem loodud.

<