BAKALAUREUSEÕPE


"Kirikaiad mitmekihilise muistisena. Uurimisvõimalused ja kaitsekorraldus Järva- ja Viljandimaa näitel"
Elis Tiidu

Uurimuses käsitletakse tervikuna kirikuaedade erinevaid kihistusi. Töö keskendub uurimise ja säilitamise küsimustele ning pakub välja lahendusi kaitsekorralduse parendamiseks. Esitatud ettepanekud on muinsuskaitse praktikas rakendatavad.

"Muinas- ja keskaegsed peapärjad Siksälä kalmistult"
Signe Rätsepso

Ammu väljakaevatud, kuid seisma jäänud arheoloogilise materjali süsteemne teaduskäibesse toomine ja uurimisperspektiivide nägemine. Mitmesuguste rõivaesemete ning arheoloogiliste tekstiilide valmistustehnoloogia tõlgendusvõimaluste analüüsimisel on töö kindlasti üks teetähis edasisel uurimisel.

"Keskaegsete tellisehitiste restaureerimine Eestis"
Anna Liisa Sikk


Aktuaalne teema, millel on praktiline väljund 20. sajandi Eesti restaureerimiskogemuse üldistamisel. Töös tehtud üldistusi ja andmeid saab kasutada nii praktilises restaureerimisvaldkonnas kui Eesti restaureerimisajaloo edasisel uurimisel. Väga hästi on välja toodud eelnenud kümnendite restaureerimiskogemuse dokumenteerimine ja talletamine.

MAGISTRIÕPE

"Kogukonnaarheoloogia roll muinsuskaitses: vastutustundlik detektorism"
Ingrid Ulst


Oluline töö ühe suure muinsuskaitse valdkonna - arheoloogiapärandi - olukorra parendamise seisukohalt. Töös toodud järeldused valdkonna korraldamisel on edaspidi hästi ellu rakendatavad ning aitavad parandada riigi ja detektoristide kogukonna koostööd.

"Eesti kirikute tornikiivrite kandekonstruktsioonide ankurdamine"
Peter Burm


Põhjaliku uurimise tulemusel on välja selgitatud kirikutornide stabiilsust mõjutavad tegurid. Süsteemselt ülesehitatud ja läbiviidud uurimistöö on heaks eeskujuks ka teiste Eesti kirikutornide ülevaatuseks ja stabiilsuse kontrollimiseks. Teema on muinsuskaitse valdkonnas aktuaalne ja annab võimaluse ennetada raskete tagajärgedega avariisid.

"Suuremõõtmeliste paberalusel kunstiteoste konserveerimine Andrus Kasemaa segatehnikas triptühhoni "Visiidid" näitel"              
Kärt Pauklin


Töö tulemuseks on lisaks olulise kunstiteose konserveerimisele ka vastava metoodika välja töötamine. Suurim väärtus on restaureerimismetoodikate üksikasjalik kirjeldus, mis on ka edaspidi rakendatav.


"VÄIKE MUINSUSJUTT: Pärandiõpe üldhariduskoolis kunsti tundide kaudu"
Elle Lepik

Väga olulise teemavaliku eest äramärkimist vääriva magistritöö olulisim väljund on kunstiõpetuse õpetajatele suunatud juhendmaterjalide kogumik muinsuskaitse, restaureerimise ja konserveerimise teemade käsitlemiseks üldhariduskoolis. Uurimus on suureks abiks üldhariduse ainekavade koostajatele.

"Olev Prints ja Tartu Jaani kiriku kadunud värvid. Keskaegse ehitusplastika polükroomiast"
Johanna Lamp


Uurimus annab ülevaatliku pildi keskaegse ehitusplastika olemusest, selle vormi ja värvi vahelisest seostest ning skulptuuride värviuuringutest Euroopas ja mujal. Samas võtmes käsitleb autor Jaani kiriku skulptuuride polükroomiat. Tööle lisavad väärtust autori poolt teostatud Olev Printsi originaaljooniste konserveerimistööd ja Arhitektuurimuuseumis korraldatud näitus "Olev Prints ja Tartu Jaani kiriku kadunud värvid".

"Vana palkhoone teisaldamine. Rätsep Hermanni maja näide"
Merlene Vool

Töö on suure rakendusliku väärtusega, koostatud on esimene eestikeelne metoodiline juhend ajalooliste hoonete teisaldamiseks. Lisaks väärib tähelepanu hoone kohta tehtud põhjalik ajalooline ja insener-tehniline uurimistöö.