MUINSUSKAITSET KÄSITLEVATE TEADUSTÖÖDE KONKURSS

Muinsuskaitseamet kuulutab 2014/2015. õppeaastal välja üliõpilastele suunatud teadustööde konkursi. Konkursi eesmärk on motiveerida üliõpilasi tegelema muinsuskaitse valdkonda puudutavate teemadega ja uurima riikliku kaitse all olevaid mälestisi, aidates sellega kaasa Eesti kultuuripärandi säilitamisele.

Konkursile on oodatud kandideerima Eestis tegutsevate kõrgkoolide üliõpilased ning välisriigis õppivad Eesti Vabariigi kodakondsusega üliõpilased. Konkursile võib esitada kirjatöö, mis on valminud 2013 -2015. aastal.


Lisaks otseselt mälestiste ja nende restaureerimisega seonduvatele teemadele on konkursile oodatud ka laiemalt kultuuripärandi säilimist puudutavad uurimused, mis võivad olla väga erinevatest valdkondadest nt. majandus, infotehnoloogia, õigusloome, meedia jne.


Üldtingimused

Muinsuskaitseamet pakub üliõpilastele muinsuskaitset käsitlevate uurimistööde teemasid, mille järele on praktiline vajadus, ning osutab abi teabe kogumisel. Kandideerida saab ka uurimistööga, mille muinsuskaitset puudutav teema on tudengi enda poolt vabalt valitud.

Uurimus tuleb esitada elektrooniliselt Muinsuskaitseameti kodulehel asuvas esituskeskkonnas, mis avatakse üks kuu enne töö esitamise tähtaega  Tööle lisada juhendaja kirjalik arvamus ja võõrkeelsele tööle kuni 5-leheküljeline eestikeelne referaat. Preemiale kandideerinud tööd säilitatakse Muinsuskaitseameti arhiivis. Muinsuskaitseamet on parimatele tudengitöödele välja pannud rahalised preemiad ning uurimustest avaldatakse artikkel Muinsuskaitse Aastaraamatus. Töid hinnatakse kahes eraldi kategoorias: magistri- ja doktoriõppe ning bakalaureuseõppe tudengite uurimused. Mõlemas kategoorias jagatakse välja kolm preemiat (Magistri- ja doktoriõpe: I preemia 500 eurot; II preemia 300 ja III preemia 200 eurot. Bakalaureuseõpe: I preemia 300 eurot; II preemia 200 ja III preemia 100 eurot).


Info: telefonil 6403019, 53957482, e-post maria.silla@muinas.ee


Muinsuskaitseameti teadustöö preemia tingimused

  1. Preemia väljaandja on Muinsuskaitseamet.
  2. Preemia eesmärk on innustada üliõpilasi tegelema muinsuskaitseliselt oluliste teemadega ja uurima riikliku kaitse all olevaid mälestisi.
  3. Preemiakonkursile esitatud uurimus peab olema valminud 2013 - 2015. aastal. Töö esitamise tähtaeg on 15.09.2015. Preemia saaja kuulutatakse välja oktoobris 2015.a.
  4. Muinsuskaitseameti teadustöö preemiale võib kandideerida Eestis tegutseva kõrgkooli üliõpilased ning välisriigis õppivad Eesti Vabariigi kodakondsusega üliõpilased Eesti kultuuripärandit ja selle kaitset käsitleva kaitstud lõputööga ja publitseeritud uurimuse või artikliga. Töö esitaja peab väljakuulutatud ajaks esitama Muinsuskaitseametisse nõuetekohaselt vormistatud töö ning andma Muinsuskaitseametile nõusoleku esitatud uurimuse edasiseks tasuta kasutamiseks ja avaldamiseks. Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline osalusvorm Muinsuskaitseameti kodulehel avatavas esituskeskkonnas, mis avatakse üks kuu enne töö esitamise tähtaega 15.08.2015.a. Preemiale kandideerinud tööd säilitatakse Muinsuskaitseameti arhiivis.
  5. Muinsuskaitseamet moodustab tööde hindamiseks vähemalt kolmeliikmelise komisjoni. Komisjoni kuuluvad Muinsuskaitseameti ja kõrgkoolide esindajad. Hindamisel ei saa osaleda isik, kes on seotud mõne konkursile esitatud töö autoriga (isiklikult, töö-, õppetöö- või teadusalaselt). Komisjoni liige kes on seotud konkreetse tööga, taandab ennast hindamisest. Komisjoni liikmed valivad endi hulgast esimehe.
  6. Töid hinnatakse kahes kategoorias: a. Magistri- ja doktoriõpe b. bakalaureuseõpe Mõlemas antakse välja kolm preemiat. Preemiate saajad otsustatakse komisjonis lihthäälteenamuse teel, häälte võrdsuse korral otsustab komisjoni esimehe hääl. Piisava tasemega tööde puudumisel võib komisjon otsustada ka preemia jagamise või jätta preemia välja andmata. Komisjoni otsused protokollitakse. Protokoll sisaldab hinnanguid esitatud töödele ning põhjenduse preemia määramise kohta või põhjenduse preemia jagamise või välja andmata jätmise kohta.
  7. Preemia suurus: A) Magistri- ja doktoriõpe : I preemia 500 eurot; II preemia 300 ja III preemia 200 eurot. B) Bakalaureuseõpe: I preemia 300 eurot; II preemia 200 ja III preemia 100 eurot.
  8. Preemia saanud tööd on edaspidi kättesaadavad Muinsuskaitseameti kodulehel ka laiemale huviliste ringile. Esimese preemia saanud uurimustest avaldatakse artikkel Muinsuskaitse Aastaraamatus.
  9. Muinsuskaitseameti teadustöö preemia statuuti saab muuta komisjoni ettepanekul pärast preemia väljaandmist ja enne järgmise konkursi väljakuulutamist.

UURIMISTEEMAD

Muinsuskaitseamet pakub üliõpilastele muinsuskaitset käsitlevate uurimistööde teemasid, mille järele on praktiline vajadus ning osutab abi teabe kogumisel.Teemad leiate siit: uurimisteemad

Kandideerida saab ka uurimistööga, mille muinsuskaitset puudutav teema on tudengi enda poolt vabalt valitud.PREEMIAD 2015

Rakenduskõrgaharidus- ja bakalaureuseõppe kategoorias premeeritud teadustööd:


I preemia :

Ülevaade Eesti kinomööbli arengust 20. sajandil, kino Sõpruse kinotoolide restaureerimine

Mihkel Salk  Tartu kõrgem Kunstikool

 

II preemia:

Ajalooliste puithoonete fassaadide värvilahendused Kassisaba asumis

Claudia Valge  Eesti Kunstiakadeemia

 

III preemia:

Rekonstruktsioon Siksälä naiste peapärjast

Signe Rätsepso Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

 

Magistri- ja doktoriõppe kategoorias premeeritud teadustööd:


I preemia:

Mälestusmärkide väärtuste hindamine

Kadri Kallast Tartu Ülikool

 

II preemia:

Ehitusmälestiste restaureerimine kandvate klaasist täisplokkidega. Lahendusettepanek kivi- ja klaasmüüri ühendamiseks

Kaisa Karron TTÜ Tartu Kolledž

 

III preemia:

Räästakarniiside ajalugu, tüpoloogia ja restaureerimine

Triinu Kaaret TTÜ Tartu Kolledž

 

Diplomiga tunnustatud teadustööd:


Diplom: Põltsamaa lossi interjöörid


Brita Karin Arnover Tartu Ülikool

 

Diplom: Tartu Uspenski kalmistu telliskabeli ajalooline ülevaade, kultuuriväärtuslike detailide inventeerimine ja tehnilise seisukorra hinnang


Heili Elmet TTÜ Tartu Kolledž

 

Diplom: Seespoolse lisasoojustusega tellisseina soojus- ja niiskustehniline toimivus Kohtla-Järve koolimaja näitel


Paul Klõšeiko Tallinna Tehnikaülikool

 

Diplom: Savikrohvi kaitsva mõju arvestamine puitkonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimisel


Johanna Liblik Tallinna Tehnikaülikool

 

Diplom: Tartu turuhoone endise katusesõrestiku uurimine


Külliki Margna Eesti Maaülikool

 


PREEMIAD 2013


Magistri- ja doktoriõppe kategooria:


I preemia: 

Eesti kirikute tornikiivrite kandekonstruktsioonide ankurdamine

Peter Burm Eesti Maaülikool


II preemia: 

Kogukonnaarheoloogia roll muinsuskaitses: vastutustundlik detektorism kui arheoloogilise pärandi kaitsmise võimalus

Ingrid Ulst Tartu Ülikool

 

III preemia: 

Suuremõõtmeliste paberalusel kunstiteoste konserveerimine Andrus Kasemaa segatehnikas triptühhoni "Visiidid" näitel

Kärt Pauklin Eesti Kunstiakadeemia

 

 

Rakenduskõrgaharidus- ja bakalaureuseõppe kategooria:


I preemia: 

Keskaegsete tellisehitiste restaureerimine Eestis

Anna Liisa Sikk  Eesti Kunstiakadeemia

 

II preemia:

Muinas- ja keskaegsed peapärjad Siksälä kalmistult

Signe Rätsepso Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

 

III preemia:

Kirikaiad mitmekihilise muistisena. Uurimisvõimalused ja kaitsekorraldus Järva- ja Viljandimaa näitel

Elis Tiidu Tartu Ülikool