AJALOOLISTE LOODUSLIKE PÜHAPAIKADE EKSPERDINÕUKOGUMall HiiemäeEesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur
Tõnno JonuksEesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika osakonna vanemteadur
Ahto Kaasik
Tartu Ülikool, Looduslike pühapaikade keskus
Jüri MetssaluEesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiivi projektijuht
Marju Kõivupuu
Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituudi Maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur
Liina Laanemetsa
Keskkonnaamet, kultuuripärandi spetsialist (liikmelisus ajutiselt peatatud)
Kaja Lotman 
Keskkonnaamet, nõunik (Liina Laanemetsa asendusliige)
Elo Liiv
Maavalla Koda
Ringo RingveeSiseministeerium, Usuasjade osakonna nõunik
Tiit Kaasik
SA Hiite Maja
Urve SinijärvEesti Kunstiakadeemia, teadusprorektor 
Ergo-Hart VästrikTartu Ülikool, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna vanemteadur
Martti Veldi
Muinsuskaitseamet, nõunik, ühtlasi eksperdinõukogu sekretär
Maria Smirnova

Muinsuskaitseamet, arengukava koordinaatorLoe rohkem looduslike pühapaikade ning arengukava kohta.


Ajalooliste looduslike pühapaikade eksperdinõukogu töökord (kinnitatud juuni 2015)


 

I Üldsätted

 

1.1. Ajalooliste looduslike pühapaikade eksperdinõukogu (edaspidi nõukogu) moodustatakse arheoloogia-, ajaloo-, etnoloogia-, folkloristika- või keskkonnaalase kõrghariduse või töökogemuse ja muinsuskaitsealase töökogemusega spetsialistidest ning huvirühmade esindajatest.

 

1.2. Nõukogu koosseisu ja tegevusalused kinnitab restaureerimis- ja arendusosakonna ettepanekul Muinsuskaitseameti peadirektor (edaspidi peadirektor).

 

1.3. Nõukogu teenindab Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakond. Nõukogu sekretär nimetatakse Muinsuskaitseameti (edaspidi amet)  peadirektori käskkirjaga eksperdinõukogu koosseisu kinnitamisel

 

II Nõukogu ülesanded


2.1. Nõukogu annab ajalooliste looduslike pühapaikade kohta eksperdihinnanguid tulenevalt Muinsuskaitseameti ülesannetest, sealhulgas:

2.1.1. ajalooliste looduslike pühapaikadega seotud mälestiste kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;

2.1.2. ajalooliste loodulike pühapaikadega seotud mälestiste teadus- ja alusuuringute programmide ning nende lähteülesannete kohta;

2.1.3. ajalooliste looduslike pühapaikadega seotud mälestiste uurimise, kasutamise jms metoodilistele juhendmaterjalide kohta;

2.1.4. ajalooliste looduslike pühapaikade mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise, kaitsevööndi kehtestamise ja kitsenduste kohta;

2.1.5. vajadusel muinsuskaitsealade moodustamise ettepanekute ja nende põhimääruste eelnõude kohta.

 

2.2. Nõukogu teeb ettepanekuid ja annab soovitusi Muinsuskaitseametile Kultuuriministeeriumi arengukava „Eesti Loodulikud Pühapaigad. Uurimine ja hoidmine 2015-2020“ (edaspidi arengukava) rakendamiseks, täiendamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, samuti teeb ettepanekuid ja annab soovitusi iga-aastase rakendusplaani koostamiseks ja hindab saavutatud tulemusi, sealhulgas:

2.2.1. arengukava iga-aastaste rakendusplaanide ning eelneva aasta rakendusplaani täitmise aruande kohta;

2.2.2. arengukava eelarve kujundamise kohta;

2.2.3. arengukava tööde järjekorra kohta;

2.2.4. uurimisrühmade kompetentsinõuete kohta;

2.2.5. uuringu andmete esitamise tehniliste nõuete kohta;

2.2.6. arengukava rakendamiseks läbiviidavate hangete tingimuste kohta;

2.2.7. Kultuuriministeeriumile esitatavate arengukava täitmise aastaaruannete ja lõpparuande kohta;

2.2.8. annab hinnangu saavutatud tulemustele.

 

2.3. Nõukogu eksperdihinnangud on ametile oma ülesannete täitmisel soovituslikud.

 

III Nõukogu koosseis ja töökord


3.1. Nõukogu töövormiks on koosolek sh e-koosolek

3.2. Nõukogu valib liikmete hulgast endale esimehe;

3.3. Nõukogu koosolekut juhatab nõukogu esimees või tema äraolekul tema poolt määratud nõukogu liige;

 

3.4. Nõukogu liikme väljalangemisel kas omal soovil või objektiivsel vajadusel, teeb  nõukogu esimees peadirektorile ettepaneku uue liikme kinnitamiseks. Kui nõukogu liige ei osale mõjuvate põhjusteta nõukogu töös pikemat aega, on nõukogu esimehel õigus teha peadirektorile ettepanek tema asendamiseks;

 

3.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu kutsub kokku nõukogu esimees või nõukogu sekretär. Nõukogu liikmeid teavitatakse koosolekust ja koosoleku päevakorrast elektroonilise kirjaga vähemalt üks nädal enne koosolekut. E-koosoleku puhul ei ole eraldi etteteatamine vajalik, koosoleku toimumise ajaks loetakse tähtaega, mis on märgitud koosoleku toimumisest teavitavas e-kirjas ning mis ei tohi olla lühem kui 3 tööpäeva;

 

3.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline vähemalt poolte liikmete (sh esimees või tema poolt nimetatud esimehe ülesannete täitja) osavõtul. Nõukogu annab eksperdihinnanguid kohalolijate lihthäälteenamuse alusel. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe või tema äraolekul esimehe ülesannete täitja hääl;

 

3.7. Nõukogu liige, kes on päevakorras olevas asjas  huvitatud isik, taandab ennast otsustamisest, teavitades sellest nõukogu esimeest enne asja arutamist. Taandamine fikseeritakse nõukogu protokollis.

 

3.8. Nõukogu esimees nimetab arutlusele tuleva asja kohta vajadusel eksperdi kas asjatundja nõukogu liikmete seast või väljastpoolt, nende nõusolekul;

 

3.9. Nõukogu liikme poolt koostatud arutlusele tuleva küsimuse ekspertiis vormistatakse kirjalikult (kuni üks A4 lehekülg, vajadusel pikem) ning lisatakse koosoleku protokollile. Ekspertiisi tasu suuruse ja maksmise korra määrab peadirektor;

 

3.10. Dokumendid nõukogule läbivaatamiseks esitab restaureerimis- ja arendusosakond ja dokumente tutvustab ettevalmistaja ning oma hinnangu esitab määratud ekspert;

3.11. Nõukogul on õigus teha vajadusel ametile ettepanek koosoleku päevakorras oleva asja kohta ekspertiisi korraldamiseks;


3.12. Nõukogu koosolekud protokollitakse ja eksperdihinnangud koos põhjendustega vormistatakse protokolliliselt. Protokolli eelnõu tutvustatakse enne kinnitamist nõukogu liikmetele märkuste tegemiseks. Igal nõukogu liikmel on õigus tema eriarvamuse protokollimisele. Protokoll allkirjastatakse esimehe ja sekretäri poolt ning salvestatakse Muinsuskaitseameti dokumendihalduses 5 tööpäeva jooksul pärast allkirjastamist;


3.13. Koosoleku materjalid ja protokollid säilitatakse restaureerimis- ja arendusosakonnas. Asjasse puutuvatele isikutele saadab nõukogu sekretär väljavõte protokollist.


IV Nõukogu liikmete tasustamine


Nõukogu liikmete töö on tasustatav. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab peadirektor. Nõukogu liikmetele makstav tasu ja muud nõukogu tegevusega seotud otsesed kulutused (sõidukulud vms) nähakse ette Muinsuskaitseameti eelarves.