MUUSIKARIISTADE EKSPERTKOMISJON Kristel AerEELK Usuteaduste Instituut, orelipedagoog, organist
Alexander EckertAlexander Eckert OÜ, juhataja
Külli Erikson

EELK Kadrina koguduse organist, oreliekspert, kunstiajaloolane

Ülle JukkMuinsuskaitseamet, kunstimälestiste peainspektor
Toomas MäeväliMäeväli Orelitöökoda OÜ, juhataja
Alo PõldmäeEesti Rahvuslik Klaverimuuseum, juhatuse esimees
Tiit Salumäe EELK konsistoorium, assessor, praost


Muusikariistade ekspertkomisjoni töökord (kinnitatud 3. juuni 2013. a käskkirjaga  nr 19-A)

 

I Üldsätted

 

1.             Muusikainstrumentide ekspertkomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse kunstimälestiste eksperdinõukogu alakomisjonina kunstiajaloo-, muusika- või restaureerimisalase kõrghariduse, töökogemuse ning muinsuskaitsealase kogemusega isikutest.

2.             Komisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab restaureerimis- ja arendusosakonna ettepanekul Muinsuskaitseameti peadirektor (edaspidi peadirektor).

3.             Komisjon  teenindab Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakond. Komisjon sekretär nimetatakse Muinsuskaitseameti peadirektori käskkirjaga koosseisu kinnitamisel.

4.             Komisjon moodustatakse kolmeks aastaks.

 

II Komisjoni ülesanded

 

Komisjon annab muusikainstrumentide kunstiajaloo- ja restaureerimisalaseid ning nende kaitset puudutavaid eksperdihinnanguid tulenevalt Muinsuskaitseameti ülesannetest. Komisjon eksperdihinnangud on Muinsuskaitseametile oma ülesannete täitmisel soovituslikud.

 

Sealhulgas annab komisjon eksperdiarvamusi:

1.       Muusikainstrumentide kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;

2.       Muusikainstrumentide  rahvusvahelistesse registritesse esitamise ettepanekute kohta;

3.       Muusikainstrumentide inventeerimise, uurimise, konserveerimise, restaureerimise, jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;

4.       Muusikainstrumentide uurimise, konserveerimise ja restaureerimise tegevuskavade, ning tööde teostamise aruannete kohta;

5.       Kavandatavate paiksete muusikainstrumentide sobivuse kohta kinnismälestistesse;

6.       Muusikainstrumentide mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettepanekute ning piirangute ja kitsenduste alal tekkinud vaidluste ja küsimuste kohta;

7.       Mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta;

 

III Komisjoni koosseis ja töökord

 

1.      Komisjon töövormiks on koosolek, sh e-koosolek.

2.      Komisjon valib liikmete hulgast endale esimehe.

3.      Komisjon koosolekut juhatab komisjon esimees või tema äraolekul tema poolt määratud  komisjon liige.

4.      Komisjon liikme väljalangemisel kas omal soovil või objektiivsel vajadusel, esitab komisjon esimees uue liikme kanditaadi kinnitamiseks peadirektorile. Kui komisjon liige ei osale mõjuvate põhjusteta komisjon töös pikemat aega, on komisjon esimehel õigus teha  peadirektorile ettepanek tema asendamiseks;

5.      Komisjon koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Komisjon kutsub kokku komisjon esimees või komisjon sekretär. Komisjon liikmeid teavitatakse koosolekust ja koosoleku päevakorrast e-kirjaga vähemalt üks nädal enne koosolekut.

6.      Komisjon koosolek on otsustusvõimeline vähemalt poolte liikmete (sh esimees või tema poolt nimetatud esimehe ülesannete täitja) osavõtul. Komisjon annab eksperdihinnanguid kohalolijate lihthäälteenamuse alusel. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjon esimehe või tema äraolekul esimehe ülesannete täitja hääl.

7.      Vajadusel nimetab komisjon esimees arutlusele tuleva asja  kohta eksperdiks asjatundja komisjon liikmete seast või väljastpoolt, nende nõusolekul.

8.      Komisjon liikme poolt koostatud arutlusele tuleva küsimuse ekspertiis vormistatakse kirjalikult (kuni üks A4 lehekülg, vajadusel pikem) ning lisatakse koosoleku protokollile. Ekspertiisi tasu suuruse ja maksmise korra määrab peadirektor;

9.      Komisjon liige, kes on päevakorras oleva asja suhtes huvitatud isik, taandab ennast otsustamisest, teavitades sellest komisjon esimeest enne asja arutamist. Taandamine fikseeritakse komisjon protokollis.

10.  Dokumendid komisjonile läbivaatamiseks esitab restaureerimis- ja arendusosakond ning dokumente tutvustab ettevalmistaja ning oma hinnangu esitab määratud ekspert.

11.  Komisjon koosolekul annab Muinsuskaitseameti esindaja vajadusel ülevaate eelmisel koosolekul tehtud eksperdiarvamuste edasise menetluse kohta. Juhul kui Muinsuskaitseamet ei arvestanud osaliselt või täielikult komisjon eksperdiarvamusega, esitab Muinsuskaitseamet vajadusel nõukogule selgitused oma otsuse kohta;

12.  Komisjonil on õigus teha vajadusel Muinsuskaitseametile ettepanek koosoleku päevakorras oleva asja kohta ekspertiisi korraldamiseks.

13.  Komisjon koosolekud protokollitakse ja eksperdihinnangud koos põhjendustega vormistatakse protokolliliselt. Protokolli eelnõu tutvustatakse enne kinnitamist komisjon liikmetele märkuste tegemiseks. Igal komisjon liikmel on õigus tema eriarvamuse protokollimisele. Protokoll allkirjastatakse esimehe ja sekretäri poolt ning salvestatakse Muinsuskaitseameti dokumendihalduses 5 tööpäeva jooksul pärast allkirjastamist.

14.  Koosoleku materjalid ja protokollid säilitatakse restaureerimis- ja arendusosakonnas. Asjasse puutuvatele isikutele saadab komisjon sekretär väljavõte protokollist.

 

 

IV Komisjoni liikmete tasustamine

Komisjon liikmete töö on tasustatav. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab peadirektor. Komisjon liikmetele makstav tasu ja muud komisjon tegevusega seotud otsesed kulutused (sõidukulud, päevarahad vms) nähakse ette Muinsuskaitseameti eelarves.