KUNSTIMÄLESTISTE EKSPERDINÕUKOGUIsabel Aaso-Zahradnikova

Eesti Kunstiakadeemia, skulptuuri konserveerimise stuudio juhataja; Eesti Kunstimuuseum, skulptuurikonservaator

Pia Ehasalu Tallinna Linnamuuseum, teadusdirektor
Aleksandra Murre
Eesti Kunstimuuseum Kadrioru kunstimuuseum, direktor
Annely Miil
Tallinna Linnamuuseum, säilitaja
Linda Lainvoo

Muinsuskaitseamet, kunstimälestiste peainspektor; ühtlasi eksperdinõukogu sekretär

Maria Silla
Muinsuskaitseamet, nõunik
Kersti Markus

Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, vanemteadur – eksperdinõukogu esimees

Jaan Märss Tallinna Linnamuuseum, restauraator
Mari-Liis Paaver-Potašenko

Eesti Kunstimuuseum, Niguliste muuseumi kuraator

Linda Kaljundi Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, teadur
Viljar Vissel

SA Eesti Vabaõhumuuseum, Maali ja polükroomsete objektide konserveerimise osakonna juhataja

Hilkka Hiiop
Eesti Kunstimuuseum, konserveerimisspetsialist; Eesti Kunstiakadeemia, dotsent

Kunstimälestiste eksperdinõukogu töökord (kinnitatud 3. juuni 2013. a käskkirjaga  nr 17-A)

I Üldsätted

 

1.      Kunstimälestiste eksperdinõukogu (edaspidi nõukogu) moodustatakse kunstiajaloo, ajaloo-, keemia- või restaureerimisalase kõrghariduse, töökogemuse ning muinsuskaitsealase kogemusega isikutest.

2.      Nõukogu koosseisu ja töökorra kinnitab restaureerimis- ja arendusosakonna ettepanekul Muinsuskaitseameti peadirektor (edaspidi peadirektor).

3.      Nõukogu  teenindab Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakond. Nõukogu sekretär nimetatakse Muinsuskaitseameti peadirektori käskkirjaga koosseisu kinnitamisel.

4.      Nõukogu moodustatakse kolmeks aastaks.

 

II Nõukogu ülesanded

 

Nõukogu annab kunstiajaloo- ja restaureerimisalaseid ning kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi kaitset puudutavaid eksperdihinnanguid tulenevalt Muinsuskaitseameti ülesannetest. Nõukogu eksperdihinnangud on Muinsuskaitseametile oma ülesannete täitmisel soovituslikud.

 

Sealhulgas annab nõukogu eksperdiarvamusi:

1.       Kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta.

2.       Kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi teadus- ja alusuuringute programmide ning nende lähteülesannete kohta.

3.       Kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi rahvusvahelistesse registritesse esitamise ettepanekute kohta.

4.       Kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi inventeerimise, uurimise, konserveerimise, restaureerimise, jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta.

5.       Kunstimälestiste uurimise, konserveerimise ja restaureerimise tegevuskavade ning tööde teostamise aruannete kohta.

6.       Mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettepanekute ning piirangute ja kitsenduste alal tekkinud vaidluste ja küsimuste kohta.

7.       Mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta.

 

III Nõukogu  koosseis ja töökord

 

1.      Nõukogu töövormiks on koosolek, sh e-koosolek.

2.      Nõukogu valib liikmete hulgast endale esimehe.

3.      Nõukogu koosolekut juhatab nõukogu esimees või tema äraolekul tema poolt määratud  nõukogu liige.

4.      Nõukogu liikme väljalangemisel kas omal soovil või objektiivsel vajadusel, esitab nõukogu esimees uue liikme kanditaadi kinnitamiseks peadirektorile. Kui nõukogu liige ei osale mõjuvate põhjusteta nõukogu töös pikemat aega, on nõukogu esimehel õigus teha  peadirektorile ettepanek tema asendamiseks;

5.      Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu kutsub kokku nõukogu esimees või nõukogu sekretär. Nõukogu liikmeid teavitatakse koosolekust ja koosoleku päevakorrast e-kirjaga vähemalt üks nädal enne koosolekut.

6.      Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline vähemalt poolte liikmete (sh esimees või tema poolt nimetatud esimehe ülesannete täitja) osavõtul. Nõukogu annab eksperdihinnanguid kohalolijate lihthäälteenamuse alusel. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe või tema äraolekul esimehe ülesannete täitja hääl.

7.      Vajadusel nimetab nõukogu esimees arutlusele tuleva asja  kohta eksperdiks asjatundja nõukogu liikmete seast või väljastpoolt, nende nõusolekul.

8.      Nõukogu liikme poolt koostatud arutlusele tuleva küsimuse ekspertiis vormistatakse kirjalikult (kuni üks A4 lehekülg, vajadusel pikem) ning lisatakse koosoleku protokollile. Ekspertiisi tasu suuruse ja maksmise korra määrab peadirektor;

9.      Nõukogu liige, kes on päevakorras oleva asja suhtes huvitatud isik, taandab ennast otsustamisest, teavitades sellest nõukogu esimeest enne asja arutamist. Taandamine fikseeritakse nõukogu protokollis.

10.  Dokumendid nõukogule läbivaatamiseks esitab restaureerimis- ja arendusosakond ning dokumente tutvustab ettevalmistaja ning oma hinnangu esitab määratud ekspert.

11.  Nõukogu koosolekul annab Muinsuskaitseameti esindaja vajadusel ülevaate eelmisel koosolekul antud eksperdiarvamuste ja eksperdihinnangute edasise menetluse kohta. Juhul kui Muinsuskaitseamet ei arvestanud osaliselt või täielikult nõukogu eksperdiarvamusi ja eksperdihinnanguid, esitab Muinsuskaitseamet vajadusel nõukogule oma otsuse kohta selgitused;

12.  Nõukogul on õigus teha vajadusel Muinsuskaitseametile ettepanek koosoleku päevakorras oleva asja kohta ekspertiisi korraldamiseks.

13.  Nõukogu koosolekud protokollitakse ja eksperdihinnangud koos põhjendustega vormistatakse protokolliliselt. Protokolli eelnõu tutvustatakse enne kinnitamist nõukogu liikmetele märkuste tegemiseks. Igal nõukogu liikmel on õigus tema eriarvamuse protokollimisele. Protokoll allkirjastatakse esimehe ja sekretäri poolt ning salvestatakse Muinsuskaitseameti dokumendihalduses 5 tööpäeva jooksul pärast allkirjastamist.

14.  Koosoleku materjalid ja protokollid säilitatakse restaureerimis- ja arendusosakonnas. Asjasse puutuvatele isikutele saadab nõukogu sekretär väljavõte protokollist.

 

 

IV Nõukogu liikmete tasustamine

Nõukogu liikmete töö on tasustatav. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab peadirektor. Nõukogu liikmetele makstav tasu ja muud nõukogu tegevusega seotud otsesed kulutused (sõidukulud, päevarahad vms) nähakse ette Muinsuskaitseameti eelarves.