EHITISMÄLESTISTE EKSPERTNÕUKOGULilian Hansar       Eesti Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja Konserveerimisosakonna juhataja, professor
Aleksander Danil FIE, insener – konstruktor
Mart Keskküla     AS Restor, peaarhitekt
Krista Kodres Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituut, professor
Epp Lankots Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituut, teadusprorektor
Kersti Markus Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut; dotsent
Tiit Trummal OÜ Tiit Trummal Arhitektid, arhitekt
Leele Välja Arhitektuuriajaloolane
Raivo Kotov
OÜ KOKO arhitektid, arhitekt
Rasmus Kask

Maa-arhitektuuri keskus, teadur

Elo Sova
OÜ Vana Tallinn, arhitekt
Triin Talk Muinsuskaitseamet, ehitismälestiste peainspektor


Ehitismälestiste ekspertnõukogu töökord (kinnitatud 03. aprill 2013)

I   Üldsätted

 

1.      Ehitismälestiste eksperdinõukogu  (edaspidi nõukogu) moodustatakse  arhitektuuri-, ajaloo-, restaureerimise- või ehitusalase kõrghariduse ja töökogemuse ning muinsuskaitsealase kogemusega isikutest;

2.      Nõukogu koosseisu ja tegevusalused kinnitab restaureerimis- ja arendusosakonna ettepanekul Muinsuskaitseameti peadirektor (edaspidi peadirektor);

3.      Nõukogu teenindab Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakond. Nõukogu sekretär nimetatakse Muinsuskaitseameti peadirektori käskkirjaga koosseisu kinnitamisel;

4.      Nõukogu moodustatakse kolmeks aastaks.

 

            II  Nõukogu ülesanded

 

1.      Nõukogu annab arhitektuuri-, arhitektuuriajaloo- ja ehitusalaseid eksperdihinnanguid  tulenevalt Muinsuskaitseameti ülesannetest. Nõukogu eksperdihinnangud on Muinsuskaitseametile oma ülesannete täitmisel soovituslikud.

 

Sealhulgas annab nõukogu ekspertarvamusi:

2.      Arhitektuuripärandi kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;

3.      Arhitektuuripärandi teadus-ja alusuuringute  programmide ning lähteülesannete kohta;

4.      Muinsuskaitsealade moodustamise ettepanekutele ja nende põhimääruste eelnõude kohta;

5.      Arhitektuuripärandi rahvusvahelistesse registritesse esitamise ettepanekute kohta;

6.      Ehitismälestiste uurimise, konserveerimise, restaureerimise jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;

7.      Mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettepanekutele, piirangute ja kitsenduste alal tekkinud vaidlusküsimuste kohta;

8.      Mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta.

 

            III  Nõukogu koosseis ja töökord

 

1.      Nõukogu töövormiks on koosolek sh e-koosolek;

2.      Nõukogu valib liikmete hulgast endale esimehe;

3.      Nõukogu koosolekut juhatab esimees või tema äraolekul tema poolt määratud nõukogu liige.

4.      Nõukogu liikme väljalangemisel kas oma soovil või objektiivsel vajadusel esitab nõukogu esimees uue liikme kandidaadi kinnitamiseks peadirektorile. Kui nõukogu liige ei osale mõjuvate põhjusteta nõukogu töös pikemat aega, on nõukogu esimehel õigus teha peadirektorile ettepanek tema asendamiseks;

5.      Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu kutsub kokku nõukogu esimees või  nõukogu sekretär. Nõukogu liikmeid teavitatakse koosolekust ja koosoleku päevakorrast e-kirjaga  vähemalt üks nädal enne koosolekut;

6.      Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline vähemalt poolte liikmete (sh esimees või tema poolt nimetatud esimehe ülesannete täitja) osavõtul. Nõukogu annab eksperdihinnanguid kohalolijate lihthääleenamuse alusel. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe või tema äraolekul esimehe ülesannete täitja hääl.

7.      Nõukogu liige, kes on päevakorras olevas asjas huvitatud isik, taandab ennast otsustamisest teavitades sellest nõukogu esimeest enne asja arutamist. Taandamine fikseeritakse nõukogu protokollis;

8.      Nõukogu esimees nimetab arutlusele tuleva asja kohta vajadusel eksperdi kas nõukogu liikmete seast või väljastpoolt, nende nõusolekul;  

9.      Dokumendid nõukogule läbivaatamiseks esitab nõukogu sekretär, dokumente tutvustab ettevalmistaja ning oma hinnangu esitab määratud ekspert;

10.  Nõukogul on õigus teha vajadusel Muinsuskaitseametile ettepanek koosoleku päevakorras oleva asja kohta ekspertiisi korraldamiseks;

11.  Nõukogu koosolekud protokollitakse ja eksperdihinnangud koos põhjendustega vormistatakse protokolliliselt. Protokolli eelnõu tutvustatakse enne kinnitamist nõukogu liikmetele märkuste tegemiseks. Igal nõukogu liikmel on õigus tema eriarvamuse protokollimisele. Protokoll allkirjastatakse esimehe ja sekretäri poolt ning salvestatakse Muinsuskaitseameti dokumendihalduses 5 tööpäeva jooksul pärast allkirjastamist;

12.  Koosoleku materjalid ja protokollid säilitatakse restaureerimis- ja arendusosakonnas. Asjasse puutuvatele isikutele saadab nõukogu sekretär  väljavõte protokollist.

 

            IV  Nõukogu liikmete tasustamine

 

Nõukogu liikmete töö on tasustatav. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab peadirektor.   Nõukogu liikmetele makstav tasu ja muud nõukogu tegevusega seotud otsesed kulutused (sõidukulud, päevarahad vms) nähakse ette Muinsuskaitseameti eelarves.