ARHEOLOOGIAMÄLESTISTE EKSPERDINÕUKOGU

Ulla Kadakas

Muinsuskaitseamet, arheoloogiamälestiste peainspektor, teadusmagister; ühtlasi eksperdinõukogu sekretär

Aivar Kriiska Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut, juhataja; laboratoorse arheoloogia professor, filosoofiadoktor    
Mauri Kiudsoo

Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, arheoloogiakogude osakond, numismaatikakogu hoidja; teadusmagister

Valter Lang Akadeemik, Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia osakond; professor, filosoofiadoktor
Mati Mandel Eesti Ajaloomuuseum, teadur-kuraator; filosoofiadoktor
Ülle Tamla Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, arheoloogiakogude osakond, osakonnajuhataja-peavarahoidja; teadusmagister
Erki Russow Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, direktor; filosoofiadoktor
Toomas Tamla   

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, arheoloog; teadusmagister  

Jaan Tamm Eesti Muinsuskaitse Selts, arheoloog, filosoofiadoktor
Heiki Valk Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet, juhataja; vanemteadur, filosoofiadoktor    
Andres Tvauri Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet; vanemteadur, filosoofiadoktor
Tõnno Jonuks

Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond, vanemteadur, filosoofiadoktor

Ragnar NurkTallinna Linnaplaneerimise Amet, arheoloog, magister


Arheoloogiamälestiste eksperdinõukogu töökord (27. märts 2013)

I Üldsätted

 

1. Arheoloogiamälestiste eksperdinõukogu (edaspidi nõukogu) moodustatakse arheoloogiapärandi uurimisega seotud isikutest, kellel on kõrgharidus, erialane töö- ning muinsuskaitsealane kogemus;

2. Nõukogu koosseisu ja tegevusalused kinnitab restaureerimis- ja arendusosakonna ettepanekul Muinsuskaitseameti peadirektor (edaspidi peadirektor);

3. Nõukogu teenindab Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakond. Nõukogu sekretär nimetatakse Muinsuskaitseameti peadirektori käskkirjaga koosseisu kinnitamisel;

4. Nõukogu moodustatakse kolmeks aastaks.

 

II Nõukogu ülesanded

 

1. Nõukogu annab arheoloogiaalaseid eksperdihinnanguid tulenevalt Muinsuskaitseameti ülesannetest. Nõukogu eksperdihinnangud on Muinsuskaitseametile oma ülesannete täitmisel soovituslikud.

Sealhulgas annab nõukogu eksperdihinnanguid:

2. Arheoloogiapärandi kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;

3. Arheoloogiapärandi elementide mälestiseks tunnistamise ja mälestise nimekirjast kustutamise, samuti arheoloogiapärandit puudutavate muinsuskaitsealade moodustamise, piiride muutmise või kaotamise kohta;

4. Arheoloogiamälestiste rahvusvahelistesse registritesse esitamise ettepanekute kohta;

5. Mälestise kaitsevööndi kehtestamise, kasutamispiirangute ja kitsenduste alaste vaidlusküsimuste kohta;

6. Arheoloogiapärandi teadus-ja alusuuringute lähteülesannete ja tegevuskavade kohta;

7. Arheoloogiamälestisi puudutavate uurimistööde tegevuskavade, tegevusloa taotluste ning Muinsuskaitseameti poolt rahastatavate arheoloogiliste uuringute eelarvete kohta;

8. Leiuautasu määramiseks kultuuriväärtusega leiu eest;

9. Mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta;

10. Arheoloogiapärandi kaitse, uurimise, konserveerimise, restaureerimise jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;

11. Arheoloogiapärandit puudutavate kogude ja arhiivide kasutamise, korraldamise ja säilitamise küsimuste ja ettepanekute kohta.

 

III Nõukogu koosseis ja töökord

 

1. Nõukogu töövormiks on koosolek, sh e-koosolek;

2. Nõukogu valib liikmete hulgast endale esimehe;

3. Nõukogu koosolekut juhatab nõukogu esimees või tema äraolekul tema poolt määratud nõukogu liige;

4. Nõukogu liikme väljalangemisel kas omal soovil või objektiivsel vajadusel, esitab nõukogu esimees uue liikme kanditaadi kinnitamiseks peadirektorile. Kui nõukogu liige ei osale mõjuvate põhjusteta nõukogu töös pikemat aega, on nõukogu esimehel õigus teha peadirektorile ettepanek tema asendamiseks;

5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu kutsub kokku nõukogu esimees või nõukogu sekretär. Nõukogu liikmeid teavitatakse koosolekust ja koosoleku päevakorrast e-kirjaga vähemalt üks nädal enne koosolekut;

6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline vähemalt poolte liikmete (sh esimees või tema poolt nimetatud esimehe ülesannete täitja) osavõtul. Nõukogu annab eksperdihinnanguid kohalolijate lihthäälteenamuse alusel. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe või tema äraolekul esimehe ülesannete täitja hääl;

7. Nõukogu liige, kes on päevakorras olevas asjas huvitatud isik, taandab ennast otsustamisest teavitades sellest nõukogu esimeest enne asja arutamist. Taandamine fikseeritakse nõukogu protokollis;

8. Nõukogu esimees nimetab arutlusele tuleva asja kohta vajadusel eksperdi kas nõukogu liikmete seast või väljastpoolt, nende nõusolekul;

9. Dokumendid nõukogule läbivaatamiseks esitab nõukogu sekretär, dokumente tutvustab ettevalmistaja ning oma hinnangu esitab määratud ekspert;

10. Nõukogul on õigus teha vajadusel Muinsuskaitseametile ettepanek koosoleku päevakorras oleva asja kohta ekspertiisi korraldamiseks;

11. Nõukogu koosolekud protokollitakse ja eksperdihinnangud koos põhjendustega vormistatakse protokolliliselt. Protokolli eelnõu tutvustatakse enne kinnitamist nõukogu liikmetele märkuste tegemiseks. Igal nõukogu liikmel on õigus tema eriarvamuse protokollimisele. Protokoll allkirjastatakse esimehe ja sekretäri poolt ning salvestatakse Muinsuskaitseameti dokumendihalduses 5 tööpäeva jooksul pärast allkirjastamist;

12. Koosoleku materjalid ja protokollid säilitatakse restaureerimis- ja arendusosakonnas. Asjasse puutuvatele isikutele saadab nõukogu sekretär väljavõtte protokollist.

 

IV Nõukogu liikmete tasustamine

 

Nõukogu liikmete töö on tasustatav. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab peadirektor. Nõukogu liikmetele makstav tasu ja muud nõukogu tegevusega seotud otsesed kulutused (sõidukulud, päevarahad vms) nähakse ette Muinsuskaitseameti eelarves.