MUINSUSKAITSESEADUSE RAKENDUSAKTID 


Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord

Kultuuriministri määrus, redaktsioon jõustunud 11.07.2011


Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord

Kultuuriministri määrus, redaktsioon jõustunud 11.07.2011


Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade väljaandmise kord ja lubade vormid

Vabariigi valitsuse määrus, redaktsioon jõustunud 01.09.2011


Kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpetamise kord

Vabariigi Valitsuse määrus, redaktsioon jõustunud 16.10.2005


Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa väljaandmise ja otsimisest aruandmise kord, kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa vorm

Kultuuriministri määrus, redaktsioon jõustunud 25.06.2011


Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestiste andmete muutmise kord

Vabariigi Valitsuse määrus, redaktsioon jõustunud 01.06.2011

 

Kultuuriväärtusega leiu leidjale leiuautasu maksmise kord

Vabariigi Valitsuse määrus, redaktsioon jõustunud 05.05.2011


Muinsuskaitses osalevate usaldusmeeste õigused ja kohustused

Kultuuriministri määrus, redaktsioon jõustunud 05.07.2003

 

Mälestise tähistamise kord ja tähise kujutis

Kultuuriministri määrus, redaktsioon jõustunud 25.06.2011


Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord

Kultuuriministri määrus, redaktsioon jõustunud 25.06.2011


Riigieelarvest mälestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord

Vabariigi valitsuse määrus, redaktsioon jõustunud 01.06.2011

 

Rikutud kultuurimälestise ja selle tähise endise seisundi taastamise kord

Vabariigi Valitsuse määrus, redaktsioon jõustunud 01.06.2011


Veealusele mälestisele sukeldumise loa väljaandmise, sukeldumisest teavitamise ja veealuse mälestise ning selle kaitsevööndi seisundist teavitamise kord, veealusele mälestisele sukeldumise loa vorm

 Kultuuriministri määrus, redaktsioon jõustunud 25.06.2011


Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord

 Kultuuriministri määrus, redaktsioon jõustunud 11.07.2015